Diners Club Standardna kartica

Podaci označeni * potrebni su Diners Clubu BiH (DCBiH) u svrhu procjene kreditne sposobnosti Podnositelja, koju je obavezan procijeniti. Izostavljanje bilo kojeg od traženih podataka može dovesti do negativne procjene kreditne sposobnosti Podnositelja i slijedom toga do odbijanja Zahtjeva, dok navođenje svih traženih podataka ne znači da će Zahtjev biti odobren.

Podaci označeni ** potrebni su DCBiH radi olakšavanja i unaprjeđivanja poslovanja te, uz iznimku brojeva telefona, njihova uskrata nema utjecaja na odobravanje Zahtjeva. Međutim, Zahtjev neće biti razmatran ukoliko Podnositelj ne navede barem dva različita broja telefona kako bi ga DCBiH mogao kontaktirati u slučaju potrebe.

Podatke označene *** DCBiH je u obvezi prikupiti za potrebe dubinske analize stranke, te se Zahtjev koji ne sadrži navedene podatke neće razmatrati.

* Potvrđujem da sam proučio Pravila i uvjete za članstvo u Diners Clubu i njegove sastavne dijelove te da iste prihvatam
Lični podaci
* Ime:
* Prezime:
Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka, pridržavamo pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena.
* Djevojačko prezime majke:
* Ime oca ili majke:
* JMBG:
* Spol:
* Naziv identifikacijske isprave:
select
* Broj isprave:
* Naziv izdavatelja isprave:
* Vrsta stanovanja:
select
* Ulica i broj:
* Mjesto:
* Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
** Broj telefona:
** Broj mobitela:
** E-mail adresa:
* Bračno stanje:
select
** Broj djece:
select
Podaci o prihodima
* Radni odnos:
select
 
** Iznos izvanrednog prihoda:
DODATNA KARTICA ZA BRAČNOG/IZVANBRAČNOG DRUGA
* Ime:
* Prezime:
*Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka Diners Club BH zadržava pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena
* JMBG:
* Radni odnos:
select
** Naziv poslodavca:
** Broj telefona na poslu
* Iznos plate ili penzije
* Naziv identifikacijske isprave
select
* Broj isprave
* Naziv izdavatelja isprave
* Ulica i broj:
* Mjesto:
* Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
** Broj telefona:
** Broj mobitela:
** E-mail adresa:
DODATNA KARTICA
* Ime:
* Prezime:
*Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka Diners Club BH zadržava pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena
* JMBG:
* Radni odnos:
select
** Naziv poslodavca:
** Broj telefona na poslu
* Iznos plate ili penzije
* Naziv identifikacijske isprave
select
* Broj isprave
* Naziv izdavatelja isprave
* Ulica i broj:
* Mjesto:
* Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
** Broj telefona:
** Broj mobitela:
** E-mail adresa:
TERMIN DOSPIJEĆA PLAĆANJA
* Račune slati na:
Kako biste plaćanje Diners Club računa uskladili s vlastitim planom osobnih financija, odaberite termin dospijeća računa (tjedan u kojem trebate platiti svoj mjesečni Diners Club račun).
** Primarni termin:
select
** Sekundarni termin:
select
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DINERS PLUS KARTICE
Želim izdavanje Diners Club Plus kartice za:


Izjava klijenta
Pod kaznenom/krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem ispravnost svih mojih podataka u ovoj Pristupnici

Potvrđujem da sam upoznat s uvjetima korištenja kartice, kamatama i naknadama

Potpisom i/ili korištenjem Diners Club kartice prihvatam odgovornost za sve troškove nastale korištenjem moje Diners Club kartice, te prihvatam odgovornost za sve troškove svih dodatnih kartica izdatih na moj zahtjev.

Potvrdom ovog Zahtjeva dajem saglasnost Diners Club-u da može izvršiti uvid u moju kreditnu eksponiranost u Centralnom registru kredita Centralne banke Bosne i Hercegovine u svrhu donošenja odluke po ovom zahtjevu, kao i sve moje lične podatke, uključujući i JMBG, kao jedan od načina moje identifikacije.

Potvrdom ovog Zahtjeva, također, dajem ovlaštenje Diners Club-u da prikuplja dodatne informacije, te podatke prenosi, pohranjuje i na drugi način koristi u svom poslovanju, uključujući direktni marketing (slanje uvjeta korištenja i ponuda poštom i putem moje e-mail adrese), za sve vrijeme trajanja mog članstva u Diners Club-u, odnosno onoliko dugo dok koristim proizvode Diners Club-a.

Prihvatam pravo Diners Cluba da zahtjev za odobrenje Diners Club kartice, koja se ovom Pristupnicom traži, odbije bez obrazloženja.

ZNAČENJE POTPISA NA OVOM ZAHTJEVU

Potpisom Zahtjeva podnositelj Zahtjeva (Podnositelj) potvrđuje da prihvaća važeće Opće uvjete Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice Erste Card Cluba d.o.o. (Opći uvjeti), Posebne uvjete o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, Odluku o naknadama za Diners Club kartice i Metodologiju načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja ECC-a (Sastavni dijelovi okvirnog ugovora ), objavljene na www.erstecardclub.hr te točnost i potpunost svih podataka na Zahtjevu. Podnositelj se obvezuje podmiriti sve troškove koji terete Karticu izdanu temeljem ovog Zahtjeva, kao i sve druge Kartice izdane na njegov zahtjev. Podnositelj daje suglasnost ECC-u da njegove osobne podatke koristi kao jedan od načina njegove identifikacije u svojem poslovanju što uključuje a) njihovo prosljeđivanje ugovornim partnerima koji obavljaju usluge izrade, dostave i procesiranja Diners Club kartica u zemlji i inozemstvu, ugovornim partnerima koji omogućavaju sudjelovanje Korisnika u programima pogodnosti ECC-a, kao i b) provjeru tih podataka kod njegovog poslodavca, banaka, drugih pravnih osoba ili ustanova. Ukoliko Zahtjevom traži izdavanje kartice koja je povezana s članstvom u programima drugih pravnih osoba, Podnositelj izjavljuje da prihvaća pravila tih programa te ovlašćuje ECC da poduzme potrebne radnje za realizaciju članstva Podnositelja i/ili Korisnika u tim programima. Ukoliko se Zahtjev dostavlja ECC-u putem ugovornog partnera koji posreduje pri sklapanju Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice koju izdaje ECC (Agent), Podnositelj je suglasan da ECC razmjenjuje s Agentom njegove osobne podatke u svrhu izvršenja ugovornog odnosa između ECC-a i Agenta. Podnositelj daje suglasnost ECC-u da (a) od društava koja su s ECC-om povezane vlasničkom strukturom (Povezana društva), pribavlja sve podatke kojima o njemu raspolažu(dalje: Podaci); (b) Povezanim društvima i drugim pravnim osobama koje su osnovane radi obrade podataka o bonitetu pravnih i fizičkih osoba dostavlja Podatke. Podnositelj daje suglasnost Povezanim društvima da Podatke dostave ECC-u. Suglasnost za razmjenu Podataka s Povezanim društvima daje se isključivo radi obrade podataka za potrebe procjene kreditne sposobnosti, procjene rizičnosti, kontrole izloženosti i upravljanja drugim rizicima koje, ECC i Povezana društva procjenjuju u svojem poslovanju. Podnositelj ima pravo na pristup Podacima, te pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih Podataka.

Podnositelj izričito izjavljuje da je suglasan s prijenosom svih dospjelih i nedospjelih potraživanja ECC-a prema njemu nastalih korištenjem svih Diners Club kartica izdanih na zahtjev Podnositelja (Postojeće kartice), uključujući i potraživanja nastala temeljem kreditnih proizvoda i prijenos neiskorištenih nagradnih bodova, te ugovorenih izravnih terećenja, na novu Diners Club karticu čije se izdavanje traži ovim Zahtjevom. Podnositelj daje izričito odobrenje ECC-u da zadrži sve instrumente osiguranja izdane ECC-u do dana podnošenja ovog Zahtjeva u svrhu osiguranja tražbine ECC-a po osnovi bilo koje Postojeće kartice te da iste iskoristi za naplatu bilo koje tražbine koju bi ECC mogao imati prema Podnositelju.

 
O dostavi dokumentacije za odobravanje Vaše kartice kontaktirat će Vas Diners Club.