Diners Club Standardna kartica

Podaci označeni * potrebni su Diners Clubu BiH (DCBiH) u svrhu procjene kreditne sposobnosti Podnositelja, koju je obavezan procijeniti. Izostavljanje bilo kojeg od traženih podataka može dovesti do negativne procjene kreditne sposobnosti Podnositelja i slijedom toga do odbijanja Zahtjeva, dok navođenje svih traženih podataka ne znači da će Zahtjev biti odobren.

Podaci označeni ** potrebni su DCBiH radi olakšavanja i unaprjeđivanja poslovanja te, uz iznimku brojeva telefona, njihova uskrata nema utjecaja na odobravanje Zahtjeva. Međutim, Zahtjev neće biti razmatran ukoliko Podnositelj ne navede barem dva različita broja telefona kako bi ga DCBiH mogao kontaktirati u slučaju potrebe.

Podatke označene *** DCBiH je u obvezi prikupiti za potrebe dubinske analize stranke, te se Zahtjev koji ne sadrži navedene podatke neće razmatrati.

* Potvrđujem da sam proučio Pravila i uvjete za članstvo u Diners Clubu i njegove sastavne dijelove te da iste prihvatam
Lični podaci
* Ime:
* Prezime:
Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka, pridržavamo pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena.
* Djevojačko prezime majke:
* Ime oca ili majke:
* JMBG:
* Spol:
* Naziv identifikacijske isprave:
select
* Broj isprave:
* Naziv izdavatelja isprave:
* Vrsta stanovanja:
select
* Ulica i broj:
* Mjesto:
* Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
** Broj telefona:
** Broj mobitela:
** E-mail adresa:
* Bračno stanje:
select
** Broj djece:
select
Podaci o prihodima
* Radni odnos:
select
 
** Iznos izvanrednog prihoda:
DODATNA KARTICA ZA BRAČNOG/IZVANBRAČNOG DRUGA
* Ime:
* Prezime:
*Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka Diners Club BH zadržava pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena
* JMBG:
* Radni odnos:
select
** Naziv poslodavca:
** Broj telefona na poslu
* Iznos plate ili penzije
* Naziv identifikacijske isprave
select
* Broj isprave
* Naziv izdavatelja isprave
* Ulica i broj:
* Mjesto:
* Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
** Broj telefona:
** Broj mobitela:
** E-mail adresa:
DODATNA KARTICA
* Ime:
* Prezime:
*Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka Diners Club BH zadržava pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena
* JMBG:
* Radni odnos:
select
** Naziv poslodavca:
** Broj telefona na poslu
* Iznos plate ili penzije
* Naziv identifikacijske isprave
select
* Broj isprave
* Naziv izdavatelja isprave
* Ulica i broj:
* Mjesto:
* Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
** Broj telefona:
** Broj mobitela:
** E-mail adresa:
TERMIN DOSPIJEĆA PLAĆANJA
* Račune slati na:
Kako biste plaćanje Diners Club računa uskladili s vlastitim planom osobnih financija, odaberite termin dospijeća računa (tjedan u kojem trebate platiti svoj mjesečni Diners Club račun).
** Primarni termin:
select
** Sekundarni termin:
select
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DINERS PLUS KARTICE
Želim izdavanje Diners Club Plus kartice za:


Izjava klijenta
Pod kaznenom/krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem ispravnost svih mojih podataka u ovoj Pristupnici

Potvrđujem da sam upoznat s uvjetima korištenja kartice, kamatama i naknadama

Potpisom i/ili korištenjem Diners Club kartice prihvatam odgovornost za sve troškove nastale korištenjem moje Diners Club kartice, te prihvatam odgovornost za sve troškove svih dodatnih kartica izdatih na moj zahtjev.

Potvrdom ovog Zahtjeva dajem saglasnost Diners Club-u da može izvršiti uvid u moju kreditnu eksponiranost u Centralnom registru kredita Centralne banke Bosne i Hercegovine u svrhu donošenja odluke po ovom zahtjevu, kao i sve moje lične podatke, uključujući i JMBG, kao jedan od načina moje identifikacije.

Potvrdom ovog Zahtjeva, također, dajem ovlaštenje Diners Club-u da prikuplja dodatne informacije, te podatke prenosi, pohranjuje i na drugi način koristi u svom poslovanju, uključujući direktni marketing (slanje uvjeta korištenja i ponuda poštom i putem moje e-mail adrese), za sve vrijeme trajanja mog članstva u Diners Club-u, odnosno onoliko dugo dok koristim proizvode Diners Club-a.

Prihvatam pravo Diners Cluba da zahtjev za odobrenje Diners Club kartice, koja se ovom Pristupnicom traži, odbije bez obrazloženja.

ZNAČENJE POTPISA NA OVOM ZAHTJEVU

Potpisom ovog zahtjeva potvrđujem da prihvaćam važeće Opće uvjete Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, Posebne uvjete o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, Odluku o naknadama za Diners Club kartice i Metodologiju načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja ECC-a, objavljene na www.erstecardclub.hr te potvrđujem točnost i potpunost svih podataka na zahtjevu.

Potvrđujem da sam upoznat s pravnom osnovom, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka Korisnika od strane ECC-a, kao i ostalim informacijama o kojima je ECC dužan obavijestiti Korisnike sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koje se nalaze u Informacijama o obradi osobnih podataka u prilogu ovog zahtjeva.

 
O dostavi dokumentacije za odobravanje Vaše kartice kontaktirat će Vas Diners Club.